Regulamin Hear Studio Records

Regulamin Hear Studio Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-424 ) Al. Prymasa Tysiąclecia 62, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000667348, NIP 5272799511, REGON 366742755, którą reprezentuje: Pan Radosław Kordowski – Prezes Zarządu Zwany dalej Hear Studio

I. Regulamin dotyczący płatności i systemu rezerwacji terminów.

1. System rezerwacji terminów usług HEAR STUDIO wymaga płatności z góry za zarezerwowane terminy poprzez system Przelewy24.

2. Płatności można dokonać korzystając z linku do płatności wygenerowanego podczas rejestracji lub przesłanego w mailu potwierdzającym rezerwacje.

3. System automatycznie weryfikuje czy nastąpiła płatność.

4. Brak możliwości zmiany terminu lub anulowania i zwrotu wpłaconej zaliczki zostały wprowadzone w oparciu o art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

Reasumując nie ma możliwości anulowania zarezerwowanego terminu.

8. Samodzielna zmiana/modyfikacja terminu (nie dotyczy rezerwacji na terminy wydarzeń takich jak Koncerty, lekcje) jest możliwa poprzez system możliwa jest z ograniczeniami: a) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 1 do 7 dni, modyfikacja min. 4 dni przed próbą.
b) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 8 do 14 dni, modyfikacja min. 6 dni przed próbą.
c) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 15 do 30 dni, modyfikacja min. 9 dni przed próbą.
d) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 31 do 45 dni, modyfikacja min. 14 dni przed próbą.
e) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 46 do 60 dni, modyfikacja min. 25 dni przed próbą.
f) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 61 do 90 dni, modyfikacja min. 45 dni przed próbą.
g) Dla rezerwacji wprowadzonych z wyprzedzeniem od 91 do 180 dni, modyfikacja min. 60 dni przed próbą.

9. HEAR STUDIO informuje, że zgodnie pkt 1.6 oraz art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie będą dokonywane zwroty przedpłat za potwierdzone i zarezerwowane terminy przez użytkownika w sytuacji, gdy użytkownik nie wykorzysta zarezerwowanego terminu.

10. HEAR STUDIO zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia i zwrotu za pośrednictwem systemu Przelewy24 wpłaconej kwoty w przypadku, jeśli dokonana rezerwacja usługi nie pokrywa się ze stanem faktycznym lub może naruszyć dobre imię HEAR Studio Records,
11. Sytuacje, w których HEAR STUDIO nie ponosi odpowiedzialności w postaci wypłaty rekompensaty, a jedynie zwraca środki w wartości 100% wartości zamówionego terminu to:

a) Awaria prądu na terenie posesji uniemożliwiająca przeprowadzenie całej próby (awarie i zaniki prądu do 15 minut nie są uważane za awarię, lecz jako chwilowy zanik dostarczanej energii i nie skutkują żadnymi konsekwencjami)
b) Zdarzenia nieprzewidziane takie jak zalania, pożary, itp.
c) c) Inne kataklizmy.

12. Wszelkie rezerwacje usług HEAR STUDIO są prowadzane tylko za pośrednictwem 2 systemu rezerwacji dostępnego na stronie studio-nagran.net

13. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane są tylko i wyłącznie poprzez system Przelewy24

II. Zasady składania reklamacji

1. Klient ma prawo oczekiwać, że: • zostaną spełnione założone cele zamówionej usługi, • zostaną zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia usługi, • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień usługi, • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką opisaną na stronie internetowej szkola-muzyczna.net,

2. HEAR STUDIO ma prawo oczekiwać, że: • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces przeprowadzenia usługi, • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych działaniach i ćwiczeniach, • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie trwania usługi reguł i programu,

3. Uczestnik usługi lub zlecający może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na chat dostępny na stronie studio-nagran.net.

5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia usługi.

6. HEAR STUDIO zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.

7. HEAR STUDIO ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8. HEAR STUDIO ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9. HEAR STUDIO zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
10. Możliwe formy rekompensaty: a) bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające brakującą wiedzę b) zwrot kosztów usługi w przypadku braku realizacji usługi bez wcześniejszej informacji o zmianie organizacyjnej c) dodatkowe konsultacje z trenerami

11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny

III. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zgoda na przetwarzanie danych przez system

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konta w serwisie HEAR STUDIO i polityką prywatności i je akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HEAR STUDIO, w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu znajdującego się pod adresem URL http://www.sala-prob.pl zgodnie z 3 obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
2. Oświadczam, że poinformowano mnie w nich o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, a także o podmiocie będącym Administratorem danych osobowych o jego adresie i siedzibie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich podstawowych danych osobowych, koniecznych dla wykonania płatności poprzez system Przelewy24.

3. Informujemy, że przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 4. RODO W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 62 lub email: [email protected]
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 62 lub email: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

9. Hear Studio Records może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 1 i 4 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

pl Polish
X